Thông báo

PHÍ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ (C/O)

Áp dụng từ ngày 21 tháng 7 năm 2023 đối với các hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O)

Căn cứ Thông tư 36/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), dựa trên hướng dẫn của Bộ Công thương, các tổ cấp C/O trực thuộc VCCI sẽ áp dụng thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) từ ngày 21 tháng 7 năm 2023, cụ thể như sau:

* Mức thu phí:

- Trường hợp cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa: 60.000 đồng/bộ C/O.

- Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa: 30.000 đồng/bộ C/O.

* Thời điểm nộp phí: Thực hiện nộp phí cho tổ cấp C/O khi nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O.

* Hình thức nộp phí:

- Nộp phí vào tài khoản chuyên thu phí của VCCI mở tại tổ chức tín dụng; hoặc:

- Nộp phí bằng tiền mặt tại các tổ cấp C/O.

Lưu ý:

- Trường hợp Hồ sơ đề nghị cấp C/O đã được nộp phí nhưng bị trả lại do cần chỉnh sửa, bổ sung thông tin, chứng từ, Hồ sơ này sau khi hoàn thiện (giữ nguyên số tham chiếu) sẽ vẫn được tiếp nhận lại, không cần nộp thêm phí.

- Phí C/O đã nộp sẽ không được hoàn lại kể cả trong trường hợp hàng hoá xuất khẩu không đáp ứng quy tắc xuất xứ hàng hoá sau khi được xét duyệt hoặc trường hợp doanh nghiệp không còn nhu cầu đề nghị cấp C/O sau khi nộp phí.

Trân trọng thông báo đến quý Doanh nghiệp biết, thực hiện.

(Nguồn tin: COVCCI)