Cẩm nang C/O

HƯỚNG DẪN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN CHỨNG TỪ THƯƠNG MẠI

Đối với thương nhân đề nghị VCCI chứng nhận, xác nhận các giấy tờ cần thiết trong hoạt động thương mại

Dựa trên yêu cầu tự nguyện của các bên trong giao dịch thương mại, VCCI chứng nhận, xác nhận trên các chứng từ thương mại do thương nhân phát hành như Hoá đơn thương mại (Commercial Invoice), Vận đơn (Packing list), Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu (Export Declaration), Bảng giá (Price List), Quy trình gia công, hay các chứng từ do bên thứ ba phát hành cho hàng hoá của doanh nghiệp như Giấy chứng nhận của Cục kiểm dịch thực vật, Giấy chứng nhận  của Vinacontrol, Quacert,...

Mức phí dịch vụ chứng thực chứng từ thương mại:

- Một bộ chứng từ thương mại (4 bản): 100.000đ/bộ;

- Bản làm thêm tính từ bản thứ 5 trở lên: 10.000đ/bản.

Hồ sơ đề nghị xác nhận Chứng từ thương mại:

- Đơn đề nghị xác nhận Chứng từ thương mại;

- Chứng từ thương mại cần xác nhận (ít nhất 3 bản - VCCI lưu lại 1 bản) được in trước số tham chiếu cấp bởi VCCI và nội dung xác nhận bằng tiếng Anh theo mẫu;

- Các tài liệu, giấy tờ có liên quan đến Chứng từ thương mại cần xác nhận.

Các bước thực hiện:

I. Các chứng từ thương mại đi kèm theo C/O:

1. Khai báo trên trang điện tử covcci.com.vn để in Đơn đề nghị xác nhận Chứng từ thương mại

1.1 Chọn chức năng Khai báo C/O >>> Chứng từ thương mại

1.2 Chọn Thêm >>> loại chứng từ thương mại cần xác nhận và khai báo mô tả nếu cần >>> Thêm để xác nhận

1.3 Sau khi lưu và ký duyệt hồ sơ đề nghị cấp C/O, chọn chức năng Quản lý chứng từ TM >>> tìm số tham chiếu được cấp cho Chứng từ thương mại cần xác nhận và chọn xem chi tiết (biểu tượng kính lúp) >>> in đơn

 
2. Chứng từ thương mại cần xác nhận (ít nhất 3 bản) phải được in trước số tham chiếu cấp bởi VCCI và nội dung xác nhận bằng tiếng Anh như sau:

Tiếng Việt: "Dựa trên các chứng từ và khai báo của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) xác nhận rằng (tên của chứng từ) số... ngày...  kèm theo Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) số... được xuất trình bởi (tên của công ty)"

Tiếng Anh: “Based on documents and declaration of enterprises, Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) hereby certifies that (the name of document) no. ... dated.... attached to Certificate of Origin (C/O) no….is presented by (the name of company)

II. Các chứng từ thương mại không đi kèm C/O:

1. Khai báo trên trang điện tử covcci.com.vn để in Đơn đề nghị xác nhận Chứng từ thương mại cùng số tham chiếu

1.1. Chọn chức năng Quản lý chứng từ TM >>> Thêm mới

1.1. Chọn chức năng Quản lý chứng từ TM >>> Thêm mới >>> khai báo thông tin >>> lưu và ký duyệt

*Lưu ý: trường Công ty nhập khẩu phải được khai báo trước tại chức năng "Quản lý công ty NK"

1.2. Chọn chức năng Quản lý chứng từ TM >>> >>> tìm số tham chiếu được cấp cho Chứng từ thương mại cần xác nhận và chọn xem chi tiết (biểu tượng kính lúp) >>> in đơn

2. Chứng từ thương mại cần xác nhận (ít nhất 3 bản) phải được in trước số tham chiếu cấp bởi VCCI và nội dung xác nhận bằng tiếng Anh như sau:

Trường hợp cụ thể

Nội dung xác nhận

Các chứng từ thương mại do thương nhân phát hành hoặc bên thứ ba phát hành cho hàng hoá của thương nhân

Dựa trên các chứng từ và khai báo của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) xác nhận rằng Chứng từ (tên của chứng từ) số... ngày... được xuất trình bởi (tên công ty).

“Based on documents and declaration of enterprises, Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) hereby certifies that Document (the name of document) no. ... dated.... is presented by (the name of company).”

Các chứng từ thương mại được phát hành bởi nhiều bên tham gia ký kết như các loại hợp đồng, biên bản thoả thuận…

Dựa trên các chứng từ và khai báo của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) xác nhận rằng Chứng từ (tên của chứng từ số... ngày... được ký giữa (tên công ty) với (tên công ty).

“Based on documents and declaration of enterprises, Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) hereby certifies that Document (the name of document no... dated.... is signed between (the name of company) and (the name of company)

Trân trọng.

(Nguồn tin: COVCCI)