Thông báo

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT MÃ HS MỚI

Bổ sung mã HS mới
Để cập nhật mã HS mới chưa có trên hệ thống COMIS của VCCI, đề nghị doanh nghiệp sử dụng chức năng "Gửi Yêu Cầu Mã HS" trong mục "Quản Lý Hồ Sơ".Mã HS hợp lệ bao gồm 08 hoặc 10 chữ số (ví dụ như: "62040000" hoặc "6216000099" và đầy đủ thông tin Tên mã HS phù hợp với Biểu thuế 2018).

Sau khi doanh nghiệp đăng ký mã HS mới, quản trị hệ thống sẽ xem xét và kích hoạt Mã HS mới trong thời gian 01 ngày làm việc.

Xin trân trọng thông báo.

(Nguồn tin: COVCCI)